Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจลักษณะและขนาดเดียวกัน เพื่อดึงดู จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของ บริษัทฯ ที่จะนำพาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
3 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ
- บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Report) 
- จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
- บริหารจัดการ การตรวจสอบงานเพิ่มลด
- บริหารจัดการ การประสานงานระหว่างฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมโยธา

3.มีประสบการณ์ในการจัดทำต้นทุน และบริหารงบประมาณการก่อสร้าง ทั้งแนวราบและแนวสูง อย่างน้อย 5 ปี

4.มีความเป็นผู้นำ

5.สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

งานที่เกี่ยวข้อง (1)

โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast)

งานประจำ
ประจำโรงงานนครปฐม
3 months ago
เงินเดือนต่อรองได้