Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ ที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ ในธุรกิจลักษณะและขนาดเดียวกัน เพื่อดึงดู จูงใจ และรักษาผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของ บริษัทฯ ที่จะนำพาบริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

Marketing Project

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
2 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล Benchmarking และวางแผน รวมถึงสามารถนำมาใช้จริงในด้านต่างๆ อาทิ ราคา, โปรโมชั่น, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และปรับกลยุทธุ์ของสินค้าให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด

-. วิเคราะห์ และวางแผนการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ตั้งแต่การสื่อสารภายนอกก่อนที่ลูกค้าจะรู้จักกับโครงการ ทั้งการทำประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา จนถึงเมื่อลูกค้าเข้ามายังโครงการในทุกๆ touching point ที่ลูกค้าจะพบเจอ รวมถึงสื่อ Online-Offline และ POS ณ.โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย/หญิง

-การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี

-ในกรณีที่เคยผ่านงานด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีประสบการณ์ทำงานการตลาดสินค้าประเภทอื่นๆ เช่น Consumer Product จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูด-อ่าน-เขียน เนื่องจากต้องประสานงานกับชาวต่างชาติ และมีการทำการตลาดกับคนต่างประเทศด้วย

 

งานที่เกี่ยวข้อง (0)