การอยู่อาศัยภายในโครงการที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ นับเป็นยาวิเศษต่อร่างกายของผู้อยู่อาศัยที่ดีต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ทั้งสองสิ่งนี้มักเชื่อมโยงกันเสมอเมื่อสุขภาพจิตดี สุขกาพกายก็ย่อมดีตาม เริ่มตั้งแต่การเลือกบ้านที่มีบริเวณพอเหมาะ

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ สัมพันธ์ไปกับสุขภาพของผู้อาศัย

Other channel