career image
career image

career

career

ที่เนอวานาไอดิ เราเชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้แสดงศักยภาพในการทำงาน เพื่อโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน และการทำงานที่อิสระ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอไอเดียในการทำงานได้อย่างเต็มที่ มีระบบสนับสนุนการทำงานต่าง ๆที่มีความทันสมัย และการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรมด้วยการวัดผลแบบ OKRS ที่จะทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร เนอวานาเราใส่ใจถึงสุขภาพและความสุขของพนักงานในการทำงานเป็นหลัก ด้วยสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น fitness กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมชมรมดนตรี ค่ายอาสา ชมรมวิ่ง และปาร์ตี้สังสรรค์ตลอด ทั้งปี ที่จะสร้างความสุขให้พนักงาน พร้อมทั้งสุขภาพที่แข็งแรง ( ตามหลัก WORK LIFE BALANCE )

nirvana
core
values
benefit career

creatively

unconventional

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

 • พัฒนาตนเอง กล้าเปลี่ยนกรอบความคิดเดิม และคิดอย่างกว้างไกล
 • ใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ประเมินประสิทธิผลในแนวทางเลือกหลายแนวทาง
 • เสนอแนวทางใหม่อย่างถูกต้อง ที่เกิดผลต่อต้นทุน รายได้ หรือภาพลักษณ์ เช่น วิธีทำงานใหม่ โครงการใหม่

passionately

refined

ทำงานอย่างประณีตด้วยใจที่มุ่งมั่น

 • ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ ในการจัดสรรเวลา ทรัพยากร จัดลำดับความสำคัญ เพื่อการเตรียมงานล่วงหน้าได้ครบถ้วน (Planning)
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดของงานที่ถูกละเลยหรือมีข้อบกพร่อง (Quality Control)
 • ทำความเข้าใจ ตีความ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมาหรือได้รับมา และหาข้อมูลเพิ่มเติมหากยังไม่ชัดเจน (Data Analysis)
 • หาตัวแปรต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจขึ้นในงาน และจัดทำแผนลดความเสี่ยง เพื่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ (Risk Management)

accountably

committed

รับผิดชอบต่องานต่อคำมั่นสัญญา

 • ประเมินโอกาสทางธุรกิจและตั้งเป้าหมายไปที่ผลลัพธ์สูงสุดของธุรกิจ
 • ดำเนินการอย่างไม่ลดละเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมากกว่าเป้าหมาย เช่น ให้ความช่วยเหลือทีมให้คำปรึกษา ผลักดันแนะนำผู้อื่น
 • ติดตาม ประเมิน และวัดความก้าวหน้า แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • หาข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่นเพื่อปรับปรุงตนเอง

responsively

customer-centric

มุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

 • ค้นหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ ปัญหา ความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า
 • ระบุกระบวนการและระบบภายในที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการและรักษาลูกค้ากระตุ้นให้ผู้อื่นตะหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุง
 • นำความต้องการของลูกค้ามาสร้างระบบกระบวนการและขั้นตอนดำเนินงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และป้องกันมิให้ปัญหาด้านการบริการเกิดซ้ำอีก
 • ติดตามการแก้ปัญหาให้ลูกค้า แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดำเนินการและบรรลุวัตถุประสงค์

12 งานที่พบทั้งหมด

Draftsman เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

งานประจำ
เกษตรนวมินทร์ 3 months ago

วิศวกร ประจำโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล)

งานประจำ
กรุงเทพและปริมณฑล 7 months ago

นศ.ฝึกงาน

สัญญาจ้าง
ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย 8 months ago

พนักงานขับรถผู้บริหาร

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์ 10 months ago

วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี 10 months ago

Client Service

งานประจำ
โครงการบันยันทรี 11 months ago

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์ 11 months ago

Architect (สถาปนิก)

งานประจำ
ประจำโครงการ 11 months ago

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์ 11 months ago

โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast)

งานประจำ
ประจำโรงงานนครปฐม 11 months ago