Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติของฝ่ายก่อสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและความต้องการของลูกค้า    
3.ติดติดตามผลการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผู้ออกแบบก่อสร้างในเบื้องต้น    
4.ติดตามผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง     
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

2.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4.ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์ 

 

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

Erection

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

นศ.ฝึกงาน

สัญญาจ้าง
ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้