Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.รับผิดชอบเปิดเอกสารเพื่อสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ติดตามวัสดุเข้า ทำรับและเบิกจ่ายวัสดุก่อสร้างแทนฝ่ายจัดซื้อในกรณีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่สโตว์ที่โครงการ
2.ดูแลผู้รับเหมา จัดทำใบตรวจงานให้ผู้รับเหมาที่มาวางบิล รวมถึงจัดทำสรุปใบตรวจงานส่งให้ส่วนกลางดำเนินการต่อ
3.เคลียร์ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ที่โครงการกับฝ่ายบัญชีการเงิน สรุปค่าใช้จ่ายภายในโครงการ
4.ดูแลเอกสารภายในโครงการให้เป็นระเบียบ จัดเอกสารเข้าแฟ้มงานทั้งในส่วนของฝ่ายก่อสร้าง และฝ่ายขาย รวมถึงรวบเอกสารการลงเวลาส่งฝ่ายบุคคล
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ ปริญญาตรี

2.เป็นธุรการ จัดการเอกสาร เดินเอกสาร อย่างน้อย 0-3 ปีขึ้นไป

3.มีทักษะการสื่อสารที่ดีสามารถเจรจากับผู้ร่วมงานโดยเฉพาะกับผู้รับเหมาได้

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน มีใจบริการ เห็นความสำเร็จของทีมเป็นเหมือนความสำเร็จของตนเอง

5.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Word,Excel,Power Point

6.พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ
ประจำโครงการ
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ
อาคารซันทาวเวอร์
7 months ago
เงินเดือนต่อรองได้