career image
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อาคารซันทาวเวอร์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.รับ ต่อ โอน โทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์
3.ต้อนรับผู้มาติดต่อ และแจ้งต่อและแจ้งต่อพนักงานเจ้าของเรื่องให้ทราบ
4.ประสานงานกับแต่ละฝ่าย
5.งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิงเท่านั้น

2.อายุไม่เกิน 28 ปี

3.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน มีใจบริการ และทำงานเป็นทีมได้

5.หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตีทุกสาขา