Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

งานประจำ
อาคารซันทาวเวอร์
7 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.รับ ต่อ โอน โทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก
2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์
3.ต้อนรับผู้มาติดต่อ และแจ้งต่อและแจ้งต่อพนักงานเจ้าของเรื่องให้ทราบ
4.ประสานงานกับแต่ละฝ่าย
5.งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิงเท่านั้น

2.อายุไม่เกิน 35 ปี

3.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี 

4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบงาน มีใจบริการ และทำงานเป็นทีมได้

5.หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตีทุกสาขา

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

งานประจำ
ประจำโครงการ
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อ

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดร (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้