Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

- วางแผนการสรรหาบุคลากร
- ค้นหาแหล่งในการสรรหาบุคลากร
- ดูแลระบบเอกสารงาน HR
- ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ติดตามการประเมินผลพนักงาน
- จัดทำเอกสารสำหรับพนักงานลาออก
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-32 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

-มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (1)

เจ้าหน้าที่กฎหมายอาวุโส

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้