Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

 • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
 • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
 • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
 • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

วิศวกร ประจำโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล)

งานประจำ
กรุงเทพและปริมณฑล
5 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 1.  ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้
 2. วางแผนและจัดสั่งวัสดุเข้าไซร์งาน
 3. ตรวจสอบ Shop Drawing และเอกสารหน้างาน
 4. ตรวจสอบการเบิก Payment ให้ตรงกับงวดงาน
 5. เตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายเกี่ยวกับโครงการ
 6. จัดทำรายงานแผนงานประจำสัปดาห์
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารโครงการสำเร็จลุล่วง
 8. บริหารโครงการจนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับฝ่ายดูแลอาคารต่อไป
 9. ประสานงานส่งมอบบ้านลูกค้า
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1.  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สาขาวิศวกรรมโยธา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ชายหรือหญิง  อายุระหว่าง 25-35   ปี
 4. ประสบการณ์ในสายงาน  3-5  ปี   
 5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

      

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (3)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี (สัญญาจ้าง 2 ปี)

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

Erection

สัญญาจ้าง
เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้