Career

NIRVANA ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้สร้างฐาน การตลาดที่มั่นคงด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์มาอย่าง ประณีตใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยมีเป้าหมายที่จะจับจองตลาด อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยระดับบนในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ การควบรวมกิจการกับ DAII ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ กับบริษัทยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการสร้างประโยชน์เชิงธุรกิจเพิ่มเติมให้กับกลุ่มบริษัทของเรา

บริษัทในเครือ

  • บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
  • บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
  • บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
  • บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด
  • บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
  • บริษัท ดีจิ โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด

สวัสดิการ

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเติบโตของบริษัทฯ ทุกๆ ก้าว ด้วยความตั้งใจนี้บริษัทฯ จึงมุ่งสื่อสารและสนับสนุนให้เกิดสังคมที่ดีภายในองค์กร ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการทำงาน การพัฒนา บุคลากรให้ด้านต่างๆ ตลอดจนการทำงานให้มีความสุขในการทำงานและความสุขในการดำรงชีวิตด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ สวัสดิการต่างๆ ที่มีได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3-7, กองทุนประกันสังคม, การประกันภัยแบบกลุ่ม เป็นต้น

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast)

งานประจำ
ประจำโรงงานนครปฐม
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้

- ตรวจสอบกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าคอนกรีตอัดแรง(Precast)ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพเป็นไปตามบริษัทกำหนด
- สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความอดทนสูง 

4.มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง หรือ Precast

ตำแหน่งอื่นๆ ที่คุณสนใจ (1)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)

งานประจำ
เกษตร นวมินทร์
8 months ago
เงินเดือนต่อรองได้