career image
งานประจำ

Architect (สถาปนิก)

ประจำโครงการ

- ออกแบบ,เขียนแบบ อาคารสูงและรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง
- เขียนแบบขออนุญาตอาคารสูง
- ร่วมวางแผนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
- ให้คำปรึกษากับวิศวกรและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม, เทคนิคสถาปัตย์

2.มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบอาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

3.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าเสนอแนวคิดใหม่ๆ

4.สามารถใช้ Auto Cad , Sketchup , Photoshop, Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.มีความคล่องตัวในการเดินทางสูง

6.สามารถทำงานประจำไซท์งานก่อสร้างได้