career image
งานประจำ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)

เกษตร นวมินทร์

- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ
- บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Report) 
- จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis)
- บริหารจัดการ การตรวจสอบงานเพิ่มลด
- บริหารจัดการ การประสานงานระหว่างฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมโยธา

3.มีประสบการณ์ในการจัดทำต้นทุน และบริหารงบประมาณการก่อสร้าง ทั้งแนวราบและแนวสูง อย่างน้อย 5 ปี

4.มีความเป็นผู้นำ

5.สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี