career image
งานประจำ

Draftsman เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เกษตรนวมินทร์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  1. เขียนแบบและตรวจสอบความถูกต้องตาม Conceptual Design
  2. จัดทำแบบให้ถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายและให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไข และปรับปรุงแบบให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับทุกฝ่าย
  4. ปรับแก้ไขแบบตาม NCR จากทุกฝ่าย
  5. สำรวจหน้างาน และโรงงานเพื่อปรับแก้ไขแบบให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับทุกส่วนงาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 - 35 ปี

2.การศึกษาระดับปวส ขึ้นไป สาขาโยธา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autocad , Sketch up

4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถบริหารเวลาได้ตามเวลาที่กำหนด

5.ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่