career image
งานประจำ

วิศวกร ประจำโครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล)

กรุงเทพและปริมณฑล

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 1.  ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและแล้วเสร็จตามกำหนดในงบประมาณที่ตั้งไว้
 2. วางแผนและจัดสั่งวัสดุเข้าไซร์งาน
 3. ตรวจสอบ Shop Drawing และเอกสารหน้างาน
 4. ตรวจสอบการเบิก Payment ให้ตรงกับงวดงาน
 5. เตรียมข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายเกี่ยวกับโครงการ
 6. จัดทำรายงานแผนงานประจำสัปดาห์
 7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การบริหารโครงการสำเร็จลุล่วง
 8. บริหารโครงการจนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้กับฝ่ายดูแลอาคารต่อไป
 9. ประสานงานส่งมอบบ้านลูกค้า
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1.  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 2. สาขาวิศวกรรมโยธา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ชายหรือหญิง  อายุระหว่าง 25-35   ปี
 4. ประสบการณ์ในสายงาน  3-5  ปี   
 5. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)