career image
สัญญาจ้าง

วิศวกร ประจำโครงการ เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี (สัญญาจ้าง 2 ปี)

เนอวานา บียอนด์ อุดรธานี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

1.ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดแผนงานและขั้นตอนปฏิบัติของฝ่ายก่อสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาประชุมเพื่อรับทราบรายละเอียดโครงการและความต้องการของลูกค้า    
3.ติดติดตามผลการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผู้ออกแบบก่อสร้างในเบื้องต้น    
4.ติดตามผลการตรวจสอบความถูกต้องของแบบโครงสร้าง     
5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

2.มีประสบการณ์ด้านก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงาน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4.ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์