career image
งานประจำ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) - ประจำโรงงานนครปฐม

ประจำโรงงานนครปฐม

• สนับสนุนนโยบายของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน รวบถึงสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และจัดส่งรายงานแก่หน่วยราชการเกี่ยวข้องตามกฏหมายกำหนด
• ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย รวบรวมสถิติการประสบอุบัติเหตุ ประสบอันตรายและเจ็บป่วย
• ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
• แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย หรือมีใบ Certified เกี่ยวกับจป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด

3.มีประสบการณ์ด้าน จป. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

4.หากได้รับการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

5.มีความรู้ในกฏหมายแรงงานและความปลอดภัยเป็นอย่างดี

6.สามารถอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างได้